I mind your step haar salon is gevestigd aan de 

Van Zuylen Nijeveltstraat 6  
2242 AN WASSENAAR
Info@imindyourstep.nl

Tel 06-83704300

Openingstijden:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag 
zaterdag
zondag

gesloten
10.00 uur -18.00 uur
gesloten
14.00 uur tot 21.00 uur
10.00 tot 18.00 uur
10.00 uur tot 18.00 uur
12.00 uur tot 16.00 uur

Voor afwijkende uren gaarne even telefonisch contact.

Salon I mind your step

I mind your step is onderdeel van Airbrush bro & Sister toe VOF

Leverings Voorwaarden

Voorwaarden Airbrush pro & Sister toe opgesteld
1-1-2022   
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden, 
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Airbrushacedemie, Airbrush atelier De Duiventil, I mind your step, Store4art, Dagbesteding Flevoland, Tijdelijke tattoo, Sjabloontje, Home and Wall decoration, Pedicure Vinkeveen, gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Airbrush Airbrush bro & Sister toe.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Airbrush bro & Sister toe afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen
Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Airbrush bro & Sister toe of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Airbrush bro & Sister toe zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Airbrush bro & Sister toe niet.
Artikel3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Airbrush bro en Sister toe binden de laatste niet, voor zover ze door Airbrush bro & Sister toe niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel|4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Airbrush bro & Sister toe door zijn bevestiging.
4-2 Elke met Airbrush bro en Sister toe aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Airbrush bro & Sister toe van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Airbrush bro & Sister toe zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Airbrush bro & Sister toe zich zal wenden tot derden gespecialiseerd in deze.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Airbrush bro en Sister toe bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Airbrush bro &n Sister toe niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand Worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
  5-1 Airbrush bro en Sister toe aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Airbrush bro & Sister toe onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Airbrush bro & Sister toe aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 6 lntellectuele eigendomsrechten.  
6-1 Op alle door Airbrush bro & Sister toe verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz, behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Airbrush bro & Sister toe zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz blijven Airbrush bro en Sister toe zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 7.000,00, onverminderd Airbrush bro & Sister toe zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 7 Leverings- c.q. opleveringstermijnen.  
7-1 De overeengekomen (opleveringstermijnen zijn geen fatate termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. B|j niet tijdige (oplevering dient de opdrachtgever Airbrush bro & Sister toe schriftelijk in gebreke te stellen. De (opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Airbrush bro & Sister toe zijn de goederen te Leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de Ieveringsterrnijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 8 Gedeeltelijke Levering.  
Elke gedeeltelijke Ievering, waaronder mede wordt verstaan de Ievering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.
Artikel 9 prijzen.  
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. vemogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben belde partijen het recht de overeenkomst te ontbinden,
9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 10 Aanbetaling.  
Airbrush bro & Sister toe is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Airbrush bro & Sister toe de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voonrvaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 11 Annulering.  
11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Airbrush bro & Sister toe reeds aangeschafie materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale Iasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Airbrush bro & Sister toe gehouden tot een volledlge vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan De Duiventil als schadeloosstelling verschuldigd zijn net bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Airbrush bro & Sister toe te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Airbrush bro & Sister toe zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding le vorderen. Artikel 12 Vervoer.   De verzending geschiedt op de wijze als door De Duiventxl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 13 Aansprakalijkheid.  
13-1 Airbrush bro & Sister toe is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van Iicht; g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. h. Gebruik middelen en stoffen benodigd voor de uitvoering op locatie.
13-2 Airbrush bro & Sister toe is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendomrnen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Airbrush bro & Sister toe of van hen, die door Airbrush bro & Sister toe te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden,
13-3 De Duiventil zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgscnade van een opdrachtgever te vergoeden zulks alhankelijk van de aard van de schuld.
13-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de oevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Airbrush bro & Sister toe.
Artikel 14 Garantie.  
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen,
Artikel 15 Matarialen.
15-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
15-2 Airbrush bro & Sister toe stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daama, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Airbrush bro & Sister toe is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
15-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te iaten ondezoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Airbrush bro & Sister toe komen. Door deopdrachtgever ter beschikking gestelde materiaien worden geacht te zijn goedgekeurd.
15~4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Airbrush bro & Sister toe tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Airbrush bro & Sister toe toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.
15-5 Ondergeschikte veranderingen (b.v, Kleine modelveranderingen) van of aan de door Airbrush bro & Sister toe doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.  
16-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Airbrush bro & Sister toe tijdig kan beschikken;
a, Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ondheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Airbrush bro & Sister toe;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en Ieidingen.
16-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16-3 Indien de opdrachtgever de Ievering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Airbrush bro & Sister toe voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 17 Reclame.  
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Airbrush bro & Sister toe terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Airbrush bro & Sister toe wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de slaat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-2 Airbrush bro & Sister toe dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgsteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeei van Airbrush bro & Sister toe juist is, zal Airbrush bro & Sister toe hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 18 Meer- en minderwerk.
18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriitelijk is overeengekomen.
18-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht iaat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Airbrush bro & Sister toe op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen,
18-3 Door Airbrush bro & Sister toe te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.  
Opdrachtgever machtigt Airbrush bro & Sister toe om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Airbrush bro & Sister toe gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 20 Wijziging van de opdracht.
20-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop Dij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht,
20-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schrirtelijk aan Airbrush bro & Sister toe ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekornen levertijd door Airbrush bro & Sister toe buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 21 Overmacht.  
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werlstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Airbrush bro & Sister toe of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Airbrush bro & Sister toe, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Airbrush bro & Sister toe, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Airbrush bro & Sister toe overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlel recnt op schaoevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21-2 Airbrush bro & Sister toe is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot ultvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verpllcht is de eventuele geleverde prestatie te betalen,
Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22-1 Zolang Airbrush bro & Sister toe geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Airbrush bro & Sister toe.
22-2 Airbrush bro & Sister toe heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatlge opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt vendaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hi] niet aan zijn betalingsverpllchtingen heeft voldaan,
Artikel 23 Oplevering.
23-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Airbrush bro & Sister toe dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Airbrush bro & Sister toe schrlftelljk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
23-2 Kleine gebreken zullen door Airbrush bro & Sister toe zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthoudlng van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Airbrush bro & Sister toe slecnts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schnrtelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Airbrush bro & Sister toe val! toe te rekenen
23-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Airbrush bro & Sister toe niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzandere omstandigheden, zoals in het artlkel “Overmacht” genoemd
Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.  
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Airbrush bro & Sister toe ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtlngen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlljke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Airbrush bro & Sister toe heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. b. De andere partij faillissernent aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c. De andere partij kornt te overlijden, under curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24-3 Airbrush bro & Sister toe is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Airbrush bro & Sister toe reeds verleende dlensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te elsen, ails onvemwinderd het recht van Airbrush bro & Sister toe op vergoeding van kosten, schade en interesten,
Artikel 25 Belaling.
25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25-2 Airbrush bro & Sister toe is gerechtigd indien de betaling van het verschuldlgde niet binnen de gestelde termljn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te oerekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen,
25-3 Airbrush bro & Sister toe is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroonaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaanemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten kornen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht, Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
25-5 Uit het enkele feit dat Airbrush bro & Sister toezicht heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betallng van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 26 Toepasselijk recht.
Op alle door Airbrush bro & Sister toe gesloten overeenkomsten en / of verricnte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 27 Geschillen. Alle geschlllen voortvloeiende uit de tussen partijen gsloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Airbrush bro & Sister toe, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.